top of page

Algemene voorwaarden

 

Voor de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Studio Kiki, met maatschappelijke zetel te 3020 Winksele

Ondernemingsnummer 0691.707.196

E-mail: studio-kiki@outlook.com

Website: www.studiokikiontwerp.be 

TOEPASSELIJKHEID

De rechtsverhouding tussen Studio Kiki en de klant wordt uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De algemene voorwaarden hebben betrekking op elke offerte, aanbod en op alle overeenkomsten van Studio Kiki.  Onderhavige algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze zouden stellen dat zij als enige van toepassing zijn. Studio Kiki behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de offerte zijn opgenomen dan wel aan de klant worden meegedeeld.  Door iedere bestelling en aankoop van diensten van Studio Kiki, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Studio Kiki. De algemene voorwaarden dienen te allen tijde samen gelezen te worden met de privacy policy van Studio Kiki. Studio Kiki zal voor de uitvoering van haar diensten persoonsgegevens verwerken, waarvoor alle informatie te vinden is in haar privacy policy, die op haar website te raadplegen is. 

 

ALGEMEEN

De klant die een overeenkomst afsluit met Studio Kiki wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. De algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website www.studiokikiontwerp.be. Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de klant.

KWALITEIT, SERVICE EN DRUKWERK

Bij Studio Kiki kies je voor een persoonlijke service en kwaliteit. Hiervoor werkt Studio Kiki samen met vaste partners die kwalitatief drukwerk kunnen garanderen. Na goedkeuring van Studio Kiki kan de klant ook zelf samenwerken met een drukker en zelf hiermee de nodige communicatie uitvoeren. Enkel indien het drukwerk door tussenkomst van Studio Kiki gebeurt zal laatstgenoemde in geval van problemen/gebreken louter bemiddelend optreden. In geen geval zal Studio Kiki gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding in geval van foutief/gebrekkig drukwerk. Studio Kiki zal bij de uitvoering van haar opdracht gebruik maken van kleuren. Hierbij dient te worden benadrukt dat kleuren op een beeldscherm in belangrijke mate kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte producten, afhankelijk van de instellingen op het beeldscherm, machines, inktpatronen, weersomstandigheden, het gehanteerde papiersoort of ondergrond,... waarvoor Studio Kiki in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden en evenmin aanleiding kan geven tot een schadevergoeding of opschorting/ontbinding van de overeenkomst door de klant. Wanneer er werd gekozen voor digitale druktechniek kan de klant op afspraak de papieren na maximaal 10 werkdagen de proefdruk bij Studio Kiki afhalen, dan wel het laten leveren, waarbij alle leveringskosten alsook het risico van (tijdige) levering integraal ten laste van de klant valt. De klant wordt voorafgaand steeds verzocht de digitaal verzonden proeven grondig na te zien en "goed-voor-druk" te bevestigen. Als achteraf fouten in het drukwerk worden gevonden, is alleen de klant hiervoor verantwoordelijk.

OFFERTE

Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan schommelingen. De aangekochte diensten worden steeds gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de plaatsing van de bestelling zoals aangegeven in de offerte of e-mail dan wel zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Studio Kiki en de klant. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in de prijslijsten of offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes van Studio Kiki zijn steeds vrijblijvend en blijven maximaal 31 kalenderdagen na verzending van de offerte geldig tenzij expliciet anders schriftelijk vermeld. Elke aanvaarde offerte houdt een betalingsverplichting van de klant in. De betalingen dienen steeds integraal te gebeuren tegen uiterlijk op de factuur vermelde betaaldatum op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. De offerte heeft enkel betrekking op de daarin opgenomen diensten. Alle andere prestaties en meerwerken zullen steeds een extra kostprijs met zich meebrengen. Eventuele wijzigingen dan wel aanvullingen van de aanvaarde diensten, zijn maar geldig na de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging ervan door Studio Kiki. Na het uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen door Studio Kiki van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de klant, zal de overeenkomst een aanvang nemen en Studio Kiki haar diensten starten. De klant ontvangt een voorschotfactuur van 100,00 EUR incl. BTW aan Studio Kiki verschuldigd. Voormeld voorschot kan in geen enkel geval worden terugbetaald. Indien de klant niet overgaat tot het tijdig storten van het voorschot aan Studio Kiki heeft Studio Kiki het recht om haar verdere dienstverlening op te schorten, en dit zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Zodra Studio Kiki start met de bevestigde opdracht/werken/ontwerpen kan het voorschot in geen geval terugbetaald worden en dekt het de kost van reeds gedane prestaties, gesprekken, mailing, ...  In geen geval kan Studio Kiki verantwoordelijk worden gehouden voor het alsdan niet tijdig behalen van de vooropgestelde doelstellingen, en dit conform artikel 4.6. Studio Kiki houdt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, en dit zonder opgave van enige motivering. Studio Kiki behoudt zich het recht voor om de kenmerken van haar diensten eenzijdig te wijzigen. 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Studio Kiki levert, na het ontvangen van het voorschot door de klant, de ontwerpen aan per e-mail. Hierbij heeft de klant de mogelijkheid om de ontwerpen verder te bespreken en te wijzigen. Wijzigingen in ontwerpen zijn beperkt tot drie rondes (zowel voor consumenten als bedrijven). Indien de klant nadien nog wijzigingen wenst aan te brengen, zal er een meerkost door de klant dienen te worden betaald. Het drukwerk zal pas in druk gaan na de volledige en tijdige betaling van alle openstaande facturen door de klant aan Studio Kiki. De klant kan nadien het drukwerk bij Studio Kiki afhalen, dan wel het laten leveren, waarbij alle leveringskosten alsook het risico van (tijdige) levering integraal ten laste van de klant valt. Digitale opdrachten zullen opgeleverd worden per e-mail, en dit na de volledige en tijdige betaling van alle openstaande facturen aan Studio Kiki. Opdrachten zoals workshops, ... worden fysiek uitgevoerd. Studio Kiki levert de diensten steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Studio Kiki heeft hierbij steeds een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis.  Studio Kiki heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, die steeds met de nodige zorg worden geselecteerd. De klant is gehouden om alle medewerking alsook alle noodzakelijke informatie te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat het niet (tijdig) verlenen van deze medewerking aan Studio Kiki de uitvoering van de overeenkomst en het behalen van de doelstellingen kan beïnvloeden. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Studio Kiki ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. In geen geval kan Studio Kiki hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De termijnen waarbinnen de diensten dienen te worden geleverd zijn steeds indicatief. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of opschorting/ontbinding van de overeenkomst door de klant.

 

FACTURATIE EN BETALINGEN

Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. In geval van wanbetaling of laattijdige betaling is de klant vanaf de tweede herinnering een schadevergoeding verschuldigd aan Studio Kiki. De schadevergoeding bedraagt
      - €20,00 voor een openstaand saldo tot €150,00
      - € 30,00 + 10% van het verschuldigde factuurbedrag voor een openstaand saldo tussen € 150,01 en € 500,00
      - € 65,00 + 5% van het verschuldigde factuurbedrag voor een openstaand saldo tussen € 50,01 en € 2000,00. 
onverminderd het recht van Studio Kiki om vergoeding te vorderen van de (buiten)gerechtelijke invorderingskosten alsook andere schadeposten die werden veroorzaakt wegens de laattijdige betaling. Bij een gedeeltelijke betaling blijft de integrale forfaitaire schadevergoeding van toepassing. Studio Kiki behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand van meer dan 14 kalenderdagen, de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant zijn volledige betalingsverplichting nakomt. Bestellingen zullen pas in ontwerp/productie/druk gaan na ontvangst van alle openstaande facturen van de klant, ook als deze de vervaldatum nog niet heeft overschreden. Alle klachten met betrekking tot de dienst en/of de factuur moeten gemotiveerd geformuleerd worden per aangetekend schrijven aan Studio Kiki, en dit binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de dienst respectievelijk de factuur, bij gebreke waaraan de dienst respectievelijk de factuur onherroepelijk door de klant aanvaard wordt geacht. De klant, als consument, heeft steeds de keuze om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de federale overheid: https://consumentenombudsdienst.be/nl 

 

VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Indien naar oordeel van Studio Kiki de voortgang en uitvoering van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd of onmogelijk is geworden (bijvoorbeeld wegens het gebrek aan een actieve medewerking van de klant), beschikt Studio Kiki over de mogelijkheid om, na onderling overleg met de klant, de overeenkomst niet meer verder uit te voeren. De klant zal alsdan enkel de door Studio Kiki geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen te vergoeden. Ook de klant beschikt over de mogelijkheid om, bij uitzonderlijke omstandigheden en uitdrukkelijke gestaafde motivering (bijvoorbeeld stopzetting relatie, miskraam,…), na onderling overleg met Studio Kiki, de overeenkomst vroegtijdig stop te zetten. De klant zal alsdan enkel de door Studio Kiki geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen te vergoeden.

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Eventuele klachten moeten gemeld worden binnen de 24 uur na ontvangst. Studio Kiki is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, voor een daad van een klant of een derde. Schade die door overmacht ontstaat, kan nooit een reden zijn tot het niet betalen van de facturen van Studio Kiki. In elk geval is de aansprakelijkheid van Studio Kiki voor een aan haar toerekenbare tekortkoming beperkt tot de terugbetaling van het totaal gefactureerde bedrag voor de desbetreffende dienst. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend overeengekomen is Studio Kiki nooit aansprakelijk voor de prestaties van derden waarop desgevallend beroep wordt gedaan tijdens de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld Bpost,…), zelfs indien Studio Kiki deze derden heeft voorgedragen.

HERROEPINGSRECHT

De klant kan ervoor kiezen zijn bestelde ontwerpen op afspraak op te halen op afspraak bij Studio Kiki of te laten verzenden per post. Studio Kiki is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de verwerker. Enkel in het geval dat het een overeenkomst op afstand betreft, beschikt de klant in de hoedanigheid van consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Het beginpunt van de herroepingstermijn is de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, met name na het ontvangen van de bevestigingse-mail. Opgelet: Elk gepersonaliseerde product kan in geen geval geretourneerd of geruild worden. Als de klant van het herroepingsrecht wenst gebruik te maken, stelt de klant Studio Kiki op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen (via een aangetekend schrijven dan wel een e-mail). De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Studio Kiki deelt aan de klant de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat de klant Studio Kiki heeft ingelicht van de wil om de overeenkomst te herroepen, stuurt de klant de desbetreffende producten terug naar Studio Kiki, via dezelfde weg als de klant de desbetreffende bestelling heeft ontvangen. Na ontvangst van de teruggestuurde producten zal Studio Kiki de klant terugbetalen voor de desbetreffende bestelling en dit binnen een redelijke termijn. Studio Kiki zal de klant terugbetalen via overschrijving. De kosten voor retourneren zijn voor de klant. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor op maat gemaakte producten of op elk soort ontwerpen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De diensten en alle daarin vervatte ontwerpen geleverd door Studio Kiki, alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van Studio Kiki, zijn beschermd door intellectuele rechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, en modelrechten) die toebehoren aan Studio Kiki of aan derden die het gebruik ervan aan Studio Kiki hebben toegestaan.  Studio Kiki kent aan de klant een beperkt licentierecht toe voor persoonlijk gebruik. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst blijft Studio Kiki of de rechthoudende derde de exclusieve eigenaar van al het materiaal. De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om gelijk welke ontwerpen, afbeeldingen of informatie die namens Studio Kiki werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, na te maken, te laten gebruiken, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, af te staan onder licentie, of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De levering van diensten door Studio Kiki houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Bij schending zal de klant in ieder geval een schadevergoeding dienen te betalen gelijk € 500 excl BTW. Studio Kiki heeft het recht om de door haar gemaakte ontwerpen te gebruiken en te publiceren op haar website en haar sociale mediakanalen. Hierbij zal Studio Kiki er steeds op toezien dat de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens wordt gerespecteerd en er geen persoonsgegevens van de klant (adresgegevens, telefoonnummer en emailadres) zichtbaar is op de foto. Daarnaast heeft Studio Kiki het recht om haar ontwerpen tevens te gebruiken voor andere materiële promotionele doeleinden en publicaties, zoals onder andere haar portofolio, voor wedstrijden, beursmateriaal,... Studio Kiki is gerechtigd tot het burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgen van een inbreuk op de intellectuele rechten. Wanneer de klant een ontwerp op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op gebruiks- of auteursrechten.

JURIDISCH

Op overeenkomsten met de klant, inclusief onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alleen de rechtbanken en hoven van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, inclusief deze omtrent de toepassing en interpretatie van de algemene voorwaarden. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Studio Kiki houdt nooit een afstand van recht in. Indien één van de artikelen van deze algemene voorwaarden onrechtmatig of ongeldig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zullen partijen in gezamenlijk overleg het desbetreffend artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële betekenis van het ongeldige/nietige artikel.

WIJZIGINGEN

Studio Kiki is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

bottom of page