Algemene voorwaarden

Studio Kiki

Kelly Coomans

Klein Dalenstraat 11

3020 Winksele

studio-kiki@outlook.com

BE0691.707.196

ALGEMEEN

De klant die een overeenkomst afsluit met Studio Kiki wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen. De algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website www.studiokikiontwerp.be. Deze algemene voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de klant

 

KWALITEIT, SERVICE EN DRUKWERK

Bij Studio Kiki kies je voor een persoonlijke service en kwaliteit. Hiervoor werk ik samen met vaste partners die kwalitatief drukwerk kunnen garanderen. De kaartjes en bijhorende producten worden steeds digitaal gedrukt, tenzij anders overeengekomen. Na goedkeuring van Studio Kiki, kan de klant zelf samenwerken met een drukker en zelf hiermee de nodige communicatie uitvoeren.

 

Enkel indien het drukwerk door tussenkomst van Studio Kiki gebeurt zal laatstgenoemde in geval van problemen/gebreke louter bemiddelend optreden. In geen geval zal Studio Kiki gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding in geval van foutief/gebrekkig drukwerk.

 

​De klant wordt voorafgaand steeds verzocht de digitaal verzonden proeven grondig na te zien en "goed-voor-druk" te bevestigen. Als achteraf fouten in het drukwerk worden gevonden, is alleen de klant hiervoor verantwoordelijk.

 

Wanneer de klant een ontwerp op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op gebruiks- of auteursrechten.

 

KLEUREN

Kleuren op een beeldscherm (computer, GSM, tablet, …) kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte producten. Dit kan te wijten zijn aan een instelling van je beeldscherm, de papiersoort of andere ondergrond, weersomstandigheden, inktpatronen, … Hierdoor kunnen ook de kleuren van het kaartje en de eventuele extra producten in kleur verschillen.

 

Omwille van deze reden kiest Studio Kiki ervoor dat er STEEDS een gratis papieren proefdruk wordt gemaakt op voorhand. Deze dient goedgekeurd te worden alvorens de definitieve aantallen in druk gaan.

 

PRIJZEN EN BETALING

Prijzen zijn in euro’s. Wanneer de factuur is verstuurd, moet deze binnen de 14 dagen betaald worden. Bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur ten belope van 10% op het factuurbedrag. Er is tevens een schadebeding van 10% verschuldigd met een minimum van 100 euro.

 

KLACHTEN

Eventuele klachten moeten gemeld worden binnen de 24uur na ontvangst.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Studio Kiki is beperkt tot de totale prijs die de klant betaald heeft voor het product. Studio Kiki kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor fouten van derden (postorderbedrijf, drukker, leverancier, …).

 

BETALING, ANNULEREN, RETOURNEREN EN/OF RUILEN

Alvorens Studio Kiki start aan het ontwerpproces, zal er gevraagd worden een voorschot te betalen. Zo lang het voorschot niet betaald is, kan u uw opdracht annuleren. Zodra het voorschot betaald is, zal Studio Kiki starten met ontwerpen en zal dit voorschot het reeds gemaakte werk dekken. Het voorschot kan in geen enkel geval worden terugbetaald.

 

Na goedkeuring van de papieren proefdruk, zal het resterende bedrag gefactureerd worden (in vermindering gebracht met het voorschot).  Dit dient in deze fase reeds volledig betaald te worden. Vervolgens zullen de bestelde ontwerpen in druk gaan. 

De klant kan ervoor kiezen zijn bestelde ontwerpen op afspraak op te halen bij de drukker (Lubbeek), op afspraak bij Studio Kiki (Herent) of te laten verzenden per post. Dit dient op voorhand afgesproken te worden zodat de verzendingskosten mee opgenomen kunnen worden in de factuur. Studio Kiki is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de verwerker (B-post) omwille van elke reden.

Gepersonaliseerde bestellingen (kaarten, stickers, ...) kunnen in geen geval geretourneerd of geruild worden. 

 

Geleverde standaardproducten (enveloppen, doosjes, ...) kunne​n binnen de 14 dagen na verzending worden geretourneerd. De klant verwittigt Studio Kiki hierover per mail studio-kiki@outlook.com.  De producten dienen in de originele verpakking te zitten en mogen niet gebruikt zijn. Zodra deze producten terug in ontvangst zijn genomen door Studio Kiki, zal het betaalde bedrag teruggestort worden binnen de 14 werkdagen, exclusief verzendingskosten. De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de klant, alsook de eventuele nieuwe verzendingskosten. 

 

AUTEURSRECHT

Alle ontwerpen op de website van Studio Kiki vallen onder de bescherming van het auteursrecht. De ontwerpen mogen niet nagemaakt, vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Kiki. Bij overtreding is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 250 euro per inbreuk. Elk ontwerp blijft eigendom van Studio Kiki tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

GEBRUIKSRECHT

Studio Kiki heeft het recht om een foto van het gemaakte ontwerp te maken en te publiceren op haar website en social media. Hierbij zal Studio Kiki er steeds op toezien dat er geen adresgegevens, telefoonnummer of mailadres van de klant zichtbaar is op de foto. 

 

WIJZIGING

Studio Kiki is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

JURIDISCH

Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De rechtbanken van Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, tenzij Studio Kiki de voorkeur geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper.